fbpx

Regulamin

Postanowienia wstępne

 1. VIP Grupa jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest VIP Grupa z w Dublinie, Dorset St. w Irlandii, REG. 574550B.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez VIP Grupa z siedzibą w Dublinie, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego VIP Grupa oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis VIP Grupa, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 4. Prawa autorskie do Serwisu VIP Grupa należą w całości do VIP Grupa.

Definicje

 1. VIP Grupa - VIP Grupa z siedzibą w Dublinie; Adres do korespondencji: VIP Grupa, Dorset St. st., Irlandia, e-mail: info@vipgrupa.ie.
 2. VIP Grupa - serwis internetowy prowadzony przez VIP Grupa w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń. VIP Grupa utrzymywana jest przez VIP Grupa w domenie VIPGrupa.com oraz VIPGrupa.ie i dostępna jest również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez serwisy współpracujące z VIP Grupa.
 3. System – oprogramowanie oferowane przez VIP Grupa i udostępniane w ramach VIP Grupa wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, sprzedaży biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora.
 4. Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Organizatorzy oraz Kupujący Bilet.
 5. Organizator – Użytkownik organizujący wydarzenie i mogący sprzedawać bilety.
 6. Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie w szczególności eventy, konferencje, imprezy promocyjne, kulturalne, integracyjne, koncerty, festiwale i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
 7. Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu VIP Grupa potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.
 8. Konto - utrzymywany przez VIP Grupa dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach VIP Grupa;
 9. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
 10. Rejestracja na Wydarzenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu VIP Grupa.
 11. Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez VIP Grupa, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu VIP Grupa oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.
 12. Usługa – usługa świadczona w ramach VIP Grupa przez VIP Grupa.
 13. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu VIP Grupa.
 14. Cennik – oferta prezentująca możliwości serwisu VIP Grupa.ie i ceny poszczególnych usług VIP Grupa adresowanych do organizatorów. Dostępna pod adresem: http://VIP Grupa.pl/dla-organizatorow/cennik.

Zakres usług

 1. VIP Grupa po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Organizatorów oraz Usług dla Kupujących Bilet. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z VIP Grupa umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia.
 2. VIP Grupa oferuje Organizatorom następujące usługi:
 3. udostępnienie Systemu - oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:
  • stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)
  • promocję wydarzeń w Internecie przez Organizatora
  • rejestrację uczestnictwa,
  • obsługę techniczną sprzedaży Biletów,
  • automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów,
  • prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,
  • wysyłanie wiadomości e-mail,
  • kontroli wejścia na wydarzenie.
 4. pośredniczenie w sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.
 5. VIP Grupa oferuje Kupującym Bilet następujące usługi:
  • możliwość zakupu Biletu od Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną,
  • możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną.
  • możliwość otrzymywania spersonalizowanych propozycji przyszłych wydarzeń w oparciu o aktywność w serwisie oraz historie zakupów biletów czy rejestracji na wydarzenia

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska.
 3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w VIP Grupa, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
 4. W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (login), pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz hasła.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a VIP Grupa, której przedmiotem są usługi świadczone przez VIP Grupa w ramach VIP Grupa, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty VIP Grupa dotyczącej zakresu usług, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.
 6. W wyniku prawidłowej Rejestracji VIP Grupa tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w VIP Grupa loginu i hasła (logowanie).
 7. W celu prowadzenia sprzedaży biletów Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jego siedziby, telefon, numer REG oraz połączenia z kontem Stripe Connect, na które mają być przelewane środki za sprzedane bilety po zakończeniu Wydarzenia.
 8. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie VIP Grupa. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług VIP Grupa (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).
 9. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 11. Użytkownik otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń.
 12. VIP Grupa pobiera opłaty za usługi udostępnione w VIP Grupa, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. VIP Grupa przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w VIP Grupa opisanych w Regulaminie i Cenniku.
 13. VIP Grupa będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu VIP Grupa bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 14. VIP Grupa nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu VIP Grupa.
 15. VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.
 16. Użytkownik jest zobowiązany:
  • do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu VIP Grupa oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami.
  • do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać w Serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa (iii) przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.
 17. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie VIP Grupa, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez VIP Grupa w zakresie usług dostępnych w serwisie VIP Grupa;
  • blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie VIP Grupa, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie VIP Grupa;
  • wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury VIP Grupa, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
  • wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność VIP Grupa w celach innych niż korzystanie z Usług,
  • wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 18. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez VIP Grupa urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, VIP Grupa może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. VIP Grupa nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 19. VIP Grupa zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w VIP Grupa oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „Usuń konto” dostępnej w serwisie VIP Grupa po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy” w Postanowieniach końcowych.
 2. VIP Grupa ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi na zasadach określonych w Postanowieniach końcowych.

Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług VIP Grupa są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. VIP Grupa zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

Zasady odpowiedzialności

 1. VIP Grupa podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu VIP Grupa przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 2. VIP Grupa zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
 3. VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 4. VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez EvenLabs.
 5. VIP Grupa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

 1. Rejestracja przez Organizatora w serwisie VIP Grupa oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy VIP Grupa a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. VIP Grupa oferuje Organizatorom udostępnienie Systemu, czyli oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:
  • stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)
  • promocję wydarzeń w Internecie,
  • rejestrację uczestników
  • obsługę techniczną sprzedaży Biletów
  • automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów
  • prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,
  • wysyłanie wiadomości email
  • kontroli wejścia na wydarzenie.
 3. Niezależnie od udostępnienia Systemu,
  VIP Grupa oferuje Organizatorom również usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.
 4. W zakresie sprzedaży biletów na dane Wydarzenie jedynie Użytkownik (Kupujący Bilet) i Organizator wydarzenia zawierają stosunek umowny. VIP Grupa nie jest stroną umów sprzedaży Biletów.
 5. Niezależnie od sytuacji VIP Grupa działająca jako przyjmujący zlecenie może zobowiązać się w zakresie swojej działalności wyłącznie do udostępnienia Systemu, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów. W takim przypadku, w celu przyjmowania płatności za sprzedane Bilety, Organizator wykorzystuje rachunek płatniczy , udostępniany przez jednego ze wskazanych przez VIP Grupa dostawców usług płatniczych, którego jest posiadaczem poprzez podłączenie go do serwisu VIP Grupa .
 6. W przypadku gdy Organizator zawrze z VIP Grupa umowę o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora środki za sprzedane Bilety przyjmowane są przez VIP Grupa i przekazywane Organizatorowi nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia, na zasadach określonych poniżej. Bilety generowane są przez VIP Grupa i przesyłane w formie elektronicznej (e-bilet) Kupującemu Bilet.

Opłaty

 1. VIP Grupa pobiera wynagrodzenie od Organizatora w postaci 12% od sprzedanego biletu, które jest doliczone jako Opłata Serwisowa do bazowej ceny biletu ustalonej przez Organizatora.
 2. Organizator ustala cenę bazową Biletu (cena bazowa netto) oraz wskazuje jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do sprzedawanych biletów (cena bazowa brutto).
 3. Podatek VAT dodawany jest do ceny bazowej Biletu (cena bazowa biletu + VAT = cena bazowa brutto). Wysokość podatku VAT każdorazowo określana jest przez Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej prawidłowe określenie.
 4. W przypadku gdy wydarzenie na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem VIP Grupa zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu Organizator zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować VIP Grupa w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez VIP Grupa. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez VIP Grupa. Konsekwencje braku powiadomienia VIP Grupa ponosi wyłącznie Organizator.

Przyjmowanie płatności za Bilety

 1. VIP Grupa w przypadku wykonywania usługi księguje płatności za sprzedane bilety. Organizator uprawnia VIP Grupa jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.
 2. VIP Grupa w przypadku wykonywania usługi przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne VIP Grupa, zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Środki są przelewane na rachunek konta Stripe Connect z którego Organizator przelewa środki na swoje konto bankowe we własnym zakresie.
 3. Organizator zgadza się na przelewy przez system Stripe Connect i zgadza się również, że warunkiem korzystania z serwisu VIP Grupa jest założenie konta Stripe poprzez serwis VIP Grupa. Więcej o serwisie Stripe Connect tutaj.
 4. VIP Grupa po zakończeniu wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę za świadczone Usługi. W przypadku o którym mowa w 3.3 opłata pobierana przez VIP Grupa potrącana jest z kwoty środków otrzymanych za sprzedane bilety.
 5. W razie świadczenia usługi, w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, VIP Grupa przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne VIP Grupa, zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.
 6. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

Zapobieganie oszustwom

 1. VIP Grupa ma prawo dezaktywowania strony Wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży Biletów, w przypadku gdy czynności związane z Wydarzeniem:
  • naruszają postanowienia Regulaminu,
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa,
  • negatywnie wpływają na dobre imię VIP Grupa.
 2. Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, VIP Grupa ma prawo do wstrzymania sprzedaży biletów Kupującym Bilet lub dezaktywowania strony Wydarzenia i konta Organizatora po uprzednim poinformowaniu Organizatora o takim zamiarze i wskazaniu 7 dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.
 3. Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z Wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ma również prawo do wstrzymania wpłaty na rzecz Organizatora, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia Wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności.

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator ma obowiązek poinformować VIP Grupa niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Serwisu
  VIP Grupa.
 2. Organizator ma obowiązek stosowania VIP Grupa zgodnie z prawem irlandzkim i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
 3. Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do VIP Grupa oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Serwisu VIP Grupa. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać VIP Grupa wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie VIP Grupa.
 4. Organizator ma obowiązek poinformowania VIP Grupa niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez VIP Grupa.

Powierzenie danych osobowych do przetwarzania

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego Wydarzenie lub kupili na nie Bilet.
 2. Organizator powierza VIP Grupa dane osobowe Użytkowników do przetwarzania dane zebrane za pośrednictwem Serwisu (imię, nazwisko, adres e-mail) w następującym zakresie:
  • zbieranie danych,
  • bezpieczne utrwalanie danych,
  • przechowywanie danych,
  • przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy VIP Grupa a Organizatorem,
  • dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane Organizatorowi, o których Organizator poinformował VIP Grupa ,
  • usuwanie danych na żądanie Organizatora w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez Organizatora, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez VIP Grupa.

Postanowienia różne

 1. Organizator wydarzenia upoważnia VIP Grupa do umieszczenia w Serwisie nazwy lub znaku towarowego Organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Organizatora z VIP Grupa. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z VIP Grupa przez Organizatora w Serwisie VIP Grupa, materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
 2. Organizator udziela VIP Grupa bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Serwisie, na Facebooku, Instagramie, w aplikacjach i widgetach VIP Grupa lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych): layoutu strony internetowej Organizatora, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora VIP Grupa - w celu promocji usług VIP Grupa.
 3. Postanowienia w zakresie korzystania z VIP Grupa przez Kupujących Bilet(y) lub dokonujących Rejestracji na Wydarzenia

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem skorzystania z Serwisu VIP Grupa przez Kupującego Bilet lub Użytkownika dokonującego rejestracji na Wydarzenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Zawarcie umowy

 1. Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Wydarzenie przez Kupującego Bilet lub poprzez rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (i) Organizatorem a Kupującym Bilet lub (ii) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.
 2. VIP Grupa oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach VIP Grupa, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. VIP Grupa udostępnia jedynie System Organizatorom i działa także jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek.
 3. Kupujący Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. "Dodaj do koszyka") zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:
  • wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*"),
  • zaakceptowanie Regulaminu,

Formy płatności

 1. Płatność za Bilety realizowane są przy pomocy karty płatniczej – płatność wykonywana jest za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych.
 2. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
 3. VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
 4. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

Odpowiedzialność

 1. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
 2. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. VIP Grupa nie ma wpływu na jakość tych informacji.
 3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Kupujący Bilet może uzyskać w serwisie VIP Grupa.
 4. VIP Grupa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Bilet.

Koszty Biletu

 1. Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez VIP Grupa określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między VIP Grupa i Organizatorem Kupujący Bilet może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez VIP Grupa (opłata za obsługę sprzedaży biletów).
 2. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
 3. Natychmiast po otrzymaniu płatności VIP Grupa wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.

Zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania, zmiany daty lub znaczącej zmiany miejsca bądź godziny odbycia się Wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

Zmiany regulaminu

VIP Grupa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach VIP Grupa.

 1. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez VIP Grupa, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w VIP Grupa zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie https://vipgrupa.ie/regulamin. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie , zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z VIP Grupa (z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia).

Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę z VIP Grupa (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W przypadku Organizatorów usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia i sprzedania co najmniej jednego biletu do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem. W przypadku innych Użytkowników usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie 5.4. umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów w celach marketingowych ani przez VIP Grupa w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.
 2. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez VIP Grupa nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec VIP Grupa umowa może zostać rozwiązana przez VIP Grupa za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 3. VIP Grupa ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez VIP Grupa.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub emailem: info@vipgrupa.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w VIP Grupa (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji VIP Grupa zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. VIP Grupa rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.